Пользователь

Не зарегистрирован


Вход
Забыли пароль?
Регистрация
Правила конкурсного приймання учнів
до 5, 10 класу гуманітарного напрямку у складі колегіуму НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум»


1. Загальні положення
1.1. Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту школи приймання учнів до 5, 10 класу-колегіуму здійснюється на конкурсній основі.
Приймання до загальноосвітніх класів можуть входити до складу НВК відбувається без конкурсу.
1.2. Правила конкурсного приймання розробляються робочими групами з числа педагогічних працівників, обговорюються та схвалюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, затверджуються директором навчального закладу за погодженням з відділом освіти.
1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.
1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
2. Організація конкурсу
2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування (тестування).
2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організовується таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється при-ймальна конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії с директор навчального закладу.
2.6. До участі в конкурсі допускаються учні па підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора та свідоцтва про базову загальну середню освіту та додатка до свідоцтва.
2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.
3. Проведення конкурсу
3.1. Конкурсні випробування проводяться в усній (співбесіда) та письмовій формі (комплексне тестування з профільних предметів (українська мова і література, англійська мова).
3.2. Приймання учнів до класу-колегіуму за спеціалізацією (гуманітарний напрямок), за якою дитина навчалася раніше відбувається за співбесідою.
3.3. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань передбачає виконання спе-ціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Завдання для співбесіди розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор за погодженням з відділом освіти.
3.4. Завдання для тестування відповідно до вимог навчальних програм початкової (для 5 класу) та базової (для 10 класу) середньої загальноосвітньої школи, розробляються методичними об'єднаннями вчителів та затверджуються директором за погодженням з відділом освіти.
3.5. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для ви¬пробувань, що відбуваються у різні дні.
3.6. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
3.7. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.
Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
3.8. Тривалість написання вступниками тестування – 1 астрономічна година, проведення співбесіди – не більше 30 хвилин для кожного вступника.
3.9. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі протягом року.
3.10. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців).
3.11. Результати співбесіди оголошуються в той самий день, тестування — не пізніше ніж через три дні після його проведення.
Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщені навчального закладу для загального ознайомлення.
3.12. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, переможці ІІ етапу, призери та учасники III—IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також переможці І етапу, учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
3.13. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою та учні 5-х класів, які закінчили четвертий клас на "відмінно",звільняються від випробування з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
Учні, які мають з профільних предметів оцінки високого рівня (10-12) звільняються від тестування та проходять лише співбесіду.
При однаковій кількості балів за результатами конкурсного випробування перевага надається учням, які з профільних предметів у додатку до свідоцтва мають оцінки на рівні 7 балів і вище.
3.13. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.
3.14 Діти (учні, вихованці), які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.
4. Порядок зарахування
4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До навчального закладу подаються такі документи: заява, свідоцтво про базову загальну середню освіту (для 10 класу), табель успішності (для 5 класу),  копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.
4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором за погодженням з відділом освіти. Додаткові випробування під час розгляду апеляції не проводяться.
4.4. У разі якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти, який створює свою апеляційну комісію, рішення, якої є остаточним.
4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до класу- колегіуму можуть навчатися в загальноосвітньому класі у складі НВК.
5. Контроль за проведенням конкурсу
5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідаль¬ність за виконання Правил конкурсного прийому.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком нарахування учнів до складу колегіуму за його результатами проводить відділ освіти райдержадміністрації.
5.3. При порушенні навчальним закладом вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання та даних Правил, рішенням відділу освіти результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі відділ освіти організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Оголошення про прийом на 2014-15 н.р. Зразки тестових завдань з англ. мови

Вчителям  |  Для батьків  |  Для учнів  |  Поради психолога  |  Оголошується прийом в колегіумні класи!!!  |  Фотоальбом  |  Форум  |  Архив документов  |  Книга отзывов  |  Раздел пользователя  |  Карта сайта  |  Контакты  |  Новая страница

Новини
_________________
В данном разделе новостей нет.

Вітаємо зі святом!

"Весела Абетка" — Для дітей України     2009-2014 г.г. Официальный сайт Балтской ООШ І-ІІІ ст. №3 - коллегиум, все права защищены.
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS